Информация за тест TOEFL IBT  
 
   Начало       Учебници         

Типове въпроси в TOEFL
най-новите заглавия за подготовка


Образование в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия - статии от пресата

Online курс - английски език

Listening

Раздел “Listening (Слушане)” на тест TOEFL iBT
Академични умения за слушане
Разделът за слушане оценява уменията на явяващите се на изпита за разбиране на говорим английски език от Северна Америка и от други английски говорящи страни. В академична среда трябва да могат да слушат и разбират лекции и разговори. По- долу са трите възможни цели за академично слушане.
Целите на слушането включват:


1. Слушане и разбиране, което включва способността за :
- разбиране на основната идея, главните точки и важните детайли които се отнасят към главната идея ( забележка- не е нужно разбиране на всички детайли)
2. Слушане за практическо разбиране, което изисква от слушащия да :
- разпознае настроението на говорещия и нивото на сигурност
- разпознае целта или идеята на говорещия
3. Свързване и синтезиране на информацията, което включва способността да :
- да се разпознае организацията на представената информация
- да се разпознае връзката между представените идеи ( например – сравнение и разлики, причина и следствие, или стъпките в процеса)
- да се правят заключения7 и да се вадят изводи основани на това за което става дума в материала за слушане
- да се прави връзка между части информация в разговор или лекция
- да се разпознават разлики в темата, примери, отклонения8 и допълнителни заявления в лекции и разговори; разпознаване на увода и заключението в лекции

Описание на раздел “Listening - Слушане” на тест TOEFL iBT

Материалът за слушане в новият тест включва академични лекции и дълги разговори в които речта звучи естествено. Явяващите се на теста могат да си водят бележки по време на слушане на материалите.

Формат на раздел “Слушане”
Брой материали за слушане, въпроси и време за отговаряне

4-6 лекции, 3-5 минути продължителност
около 500 – 800 думи
6 въпроса на лекция
60-90 минути
2-3 разговора, около 3 минути продължителност
около 12-25 размени на реплики
5 въпроса на разговор

6- синтезиране – да се комбинира информация от два или повече източника
7- да се направи заключение- да се разбере определен аргумент или идея който е силно изразен, но не е буквално заявен в абзац
8- отклонение – резки промени в темата които представят информация или възгледи които не се отнасят към главната тема на разговора
9- допълнителни заявления – коментари които се отнасят за темата, но прекъсват потока на информация или идеи. Пример: Сега внимавайте, това ще го има в теста...”

Академични лекции

Лекция включена в теста TOEFL iBT може да е монолог на професор или лекция-дискусия с един или двама ученици задаващи въпроси и правещи коментари.

Разговор в академична среда

Разговорът от теста TOEFL iBT може да се състои по време на час с професор или негов асистент, може и да е с отговорник по студентските дела, хазяйн, библиотекар, служител в книжарница, секретарка в учебното заведение и др.
Картинки на компютърния екран ще помагат на явяващите се на теста да се ориентират за мястото на провеждане на разговора и за говорещите.


Видове въпроси за раздел “Listening”

След като се изслуша материала за слушане, явяващите се на теста виждат и чуват въпроса преди да видят възможните отговори. Това им помага да се вслушат внимателно за основата сващания.
Има четири вида въпроси в раздел “Слушане”
- традиционния избор от четири възможно отговора и един верен отговор
- избор от няколко възможни верни отговора и повече от един верни отговора ( например два верни отговора от четири възможни или повече)
- въпроси които изискват да се подредят събития или стъпки по определен ред
- въпроси които изискват да се подредят предмети или текстове към различни категории посочени в схеми

Кое е различното?

- разрешено е воденето на бележки. След приключване на теста, бележките се събират и се унищожават преди изпитваните да напуснат изпитния център. Разговорите и лекциите са по-дълги и езикът звучи по- естествено.
- в една от лекциите в теста се говори с британски или австралийски акцент
- един нов вид въпроси с няколко възможни отговора преценява разбирането на настроението на говорещия, нивото на увереност и целта. Тези въпроси изискват явяващите се на теста да слушат внимателно тона на гласа и други белези и да определят какво е мнението на говорещия относно темата която се обсъжда.
- за някои въпроси, части от лекциите се повтарят, така че явяващите се на теста да не трябва да разчитат само на паметта си относно казаното. В раздела където се отговаря на въпроси, явяващият се на теста слуша част от разговор или лекция и отговаря на въпрос. Понякога въпросът повтаря част от материала за слушане. Това е нов тип въпроси, който преценява разбирането на целта на говорящия.


Copyright Testove.com © 2002 - 2006