Информация за тест TOEFL IBT  
 
   Начало       Учебници         

Типове въпроси в TOEFL
най-новите заглавия за подготовка


Образование в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия - статии от пресата

Online курс - английски език

Speaking

Раздел “Speaking (Говорене)” на тест TOEFL iBT
Академични умения за говорене

Раздел “Говорене” преценява способностите на явяващия се на тест да говори на английски език ефективно в академична среда. Учениците трябва да могат да говорят уверено в и извън класната стая.

В класната стая учениците трябва да могат да:
- отговарят на въпроси
- участват в дискусии с други ученици
- извличат 10 и обобщават това което са прочели в учебниците си и което са чули в клас
- да могат да изразят възгледите си по темата която се обсъжда
Извън класната стая учениците трябва да могат да:
- участват в ежедневни разговори
- изказват своето мнение
- общуват с хора на места като книжарница, библиотека и др.
10 Синтезиране- комбиниране на информация от два или повече източника.

Описание на раздел “Говорене” от тест TOEFL iBT

Има шест задачи в раздел “Говорене”, всяка продължава приблизително 20 минути.
- първите две задачи са за независимо говорене и са фокусирани на теми познати на явяващия се на изпит
- останалите четири задачи за комбинирани задачи явяващия се на изпит трябва да комбинира повече от едно от уменията си за да отговори. Изпитваните четата и слушат кратки материали и изговарят отговорите. Изпитваният може да си води бележки и да ги използва по време на изпълнение на задачите за говорене. След това се задава въпрос, който изисква от изпитвания да използва информацията от четенето и слушането. За всички задачи за говорене, изпитваният използва слушалки с микрофон. Изпитваният говори в микрофона и отговорите се записват. Отговорите се записват дигитално и се изпращат в онлай центъра на ETS.

Видове задачи в раздел “Speaking”
Вид задача, описание, време за изпълнение

Независими задачи
1. Личен избор. Този въпрос изисква от изпитвания да изрази и да защити тема по собствен избор- например- важни хора или места, събития или занимания които допадат на изпитвания.
Време за подготовка- 15 секунди.
Време за отговор – 45 секунди.
2. Избор. Този въпрос изисква от изпитвания да направи и да защити едно избрано от него поведение от две възможни, противоположни поведения или действия.
Време за подготовка – 15 секунди.
Време за отговор – 45 секунди.
Комбинирани задачи
Четене/Слушане/Говорене

3. Ситуация в училище
Слушай и обясни
- част за четене (75-100 думи) представя ситуация отнасяща се до училище
- част за слушане (60-80 секунди, 150-180 думи) коментари по ситуацията която е била прочетена.
- въпроси изискващи изпитвания да изрази своето мнение по контекста на четения текст.
Време за подготовка- 30 секунди
Време за отговор – 60 секунди
4. Тема от академичния курс.
Обща/Специфична
- част за четене (75-100 думи) общо описва термин, процес или идея по академичен предмет
- част от лекция ( 60-90 секунди, 150-220 думи) която предоставя примери и специфична информация за описване на термин процес или идея от частта за четене.
- въпросите изискват изпитвания да комбинира и да предаде важна информация от текста за четене и от лекцията.
Време за подготовка : 30 секунди
Време за отговор – 60 секунди

Слушане/Говорене
5. Ситуация в училище:
Проблем/Решение
- част за слушане ( 60-90 секунди; 180-220 думи) е разговор отнасящ се за ученически проблем с две възможни решения
- въпросите изискват от изпитвания да покаже разбиране към проблема и да изрази лично мнение относно решаване на проблема
Време за подготовка – 20 секунди
Време за отговор – 60 секунди
6. Тема от академична среда
Обобщение
- част за слушане извадена от лекция ( 90-120 секунди, 230-280 думи) която обяснява термин или концепция и дава конкретни примери за да я обрисува.
- въпросите изискват изпитвания да обобщи лекцията и да демонстрир, че е разбрал как примерите са свързани с основната тема.
Време за подготовка:20 секунди
Време за отговор : 60 секунди

Общо- 20 минути

Свободно говорене

На екрана се появява въпрос, който е прочетен от разказвача. Изпитваният има 15 секунди за да се подготви с отговор и 45 секунди за да отговори. Часовник показва оставащото време за подготовка и отговаряне.

Комбинирано говорене – Четене/Слушане/Говорене

Изпитваният прочита откъс от текст по определена тема, след това слуша разговор по същата тема. На екрана се появява въпрос който бива прочетен от разказвача. Изпитвания има 30 секунди за да подготви своя отговор. След това има 60 секунди за да синтезира и обобщи информацията която е прочел и чул.

Въпросите изискват изпитвания да обобщи накратко информацията от материала за четене и слушане.

Комбинирано говорене – Слушане/Говорене

Изпитваните слушат част от разговор или лекция. Въпросите изискват да се обобщи накратко информацията от материала за слушане. За някои задачи въпросите изискват освен да се обобщи информацията, а и да се изкаже лично мнение по темата.

Кое е различното?

Целият раздел е нов, понеже нито във варианта на теста който се прави на хартия, нито в компютърния вариант има раздел “Говорене”. Явилите се на теста, които искат да получат оценка на раздел “Говорене” трябва да държат тест EnglishTM (TSE®) отделно.


Copyright Testove.com © 2002 - 2006