Информация за тест TOEFL IBT  
 
   Начало       Учебници         

Типове въпроси в TOEFL
най-новите заглавия за подготовка


Образование в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия - статии от пресата

Online курс - английски език

Writing

Раздел “Writing (Писане)” на тест TOEFL iBT
Академични умения за писане

Раздел “Писане” проверява способността на явяващите се на изпита да пишат в академична среда. В английски говоряща академична ситуация, учениците трябва да могат да представят своите идеи с ясно и добре организирано писане.
- много често учениците трябва да напишат отговорите си на изпит, относно нещата които се научили по време на часовете си. Те трябва да комбинират информацията която са чули по време на своите уроци и да четат за това в своите учебници или допълнителни материали. Видът писано може да се определи като комбинирано писане.

В тези видове писане учениците трябва да могат да :
- си водят бележки относно това което чуват и четата и да ги използват за да подредят информацията преди писане
- обобщят, перифразират и да цитират информацията от основния източник на информация точно
- да напишат за това как информацията която са чули се отнася към информацията за която четата. Например, в академичен клас, ученикът може да бъде помолен да сравни и да различи различните гледни точки изказани от учителя в клас, по материал който им е бил определен за четене. Ученикът трябва успешно да извлече информацията от всички източници за да покаже разликите.
- ученикът трябва да напише есе което изразява и подкрепя неговото мнение основано на неговите познания и опит. Този вид писане може да се определи като независимо писане. Например, ученикът може да бъде помолен да напише есе относно спорна тема. Ученикът използва личния си опит за да подкрепи своята позиция.


За всички видове писане, е полезно да:
- се различи основната идея и няколко основни точки които да я подкрепят
- могат да си съставят план как да построят есето си
- да могат да развият есето като го подкрепят с причини, примери и детайли
- да предадат информацията по организиран начин
- да използват ефективни свързващи думи за да свържат идеите си и да помогнат на четящия да разбере потока от идеи
- да използват широка гама от граматически и речникови похвати за по ясно изразяване
- да използват граматиката и речника си правилно; да използват идиоми подходящо
- да следват правилата за спелуване, пунктуация и подреждане на текста

Описание на раздел “Writing” на тест TOEFL iBT

Цялото време за преминаване на раздел “Писане” е 50 минути. Явяващите се на изпит трябва да напишат отговорите на две задачи за писане. ( виж долу). Техните отговори се пишат на компютър и се изпращат в централата на ETS оценяване.

Видове задачи за писане
Вид задача, описание

Задача 1:
Комбинирана задача за писане
Четене/Слушане/Писане
- изпитваният трябва да прочете кратък текст около 230-300 думи ( 3 минути за четене) по академична тема
- изпитваният може да си води бележки относно четеният текст
- текстът за четене се скрива по време на лекцията за слушане, която идва след него и се появява отново на екрана когато изпитваният започне да пише, за да може да се използва по време на работа.
- изпитваният слуша дискусия по същата тема но от различна гледна точка. Частта за слушане е около 230-300 думи ( 2 минути за слушане)
- частта за слушане предоставя допълнителна информация която се отнася към казаното в текста за четене; изпитваният може да си води бележки
- Явяващите се трябва да напишат и кратко изложение в свързаната английска проза на важни точки направени по време на упражнението за слушане и да обяснят как тези точки се отнасят към речевата част от упражнения. Предложената дължина на отговора е 150-200 думи; въпреки това няма наказания ако се напише повече от това, доколкото написаното се отнася до отговора към поставената задача.
Задача 2
Независимо писане
Забележка: Това е същият тип задача каквито са и в компютърния вариант TOEFL и писмения вариант на изпита TOEFL.
- Явяващите се трябва да напишат есе, което формулира(изразява), обяснява и подкрепя тяхното мнение по въпроса. Едно сполучливо есе ще съдържа поне 300 думи, въпреки това, явяващите се могат да напишат и повече от това, ако желаят.
- Явяващите се трябва да развият доводите за своето мнение или избор, а не просто да изброят личните си предпочитания или избор.
- Типичното въпроси за есе започват с твърдения като:
Съгласни ли се или отричате следното твърдение? Използвайте аргументи или особени детайли за да подкрепите отговора си.
Някои хора вярват в Х. Други хора вярват в Y. Коя от тези две позиции предпочитате/ сте съгласни? Напишете аргументите си или типични детайли.

Независимо писане
Какво е по- различно?
TOEFL iBT Писмената секция има две писмени задачи, за разлика от отделното есе. Цялостната писмена част беше добавена към изпита. Независимата писмена част е подобна на есето CBT както и на теста по писмен английски, който се провежда в хартиения вариант на изпита TOEFL.
Също така се изисква и писане. ( огромно мнозинство от явяващите се на компютърния вариант на теста избраха да напечатат сами есетата си. )


За точките от изпита
Скала на точкуване
Откакто изпита TOEFL започна да се променя значително, точкуването също се променя. Точките от TOEFL iBT test осигуряват информация за представянето в четирите области на умения:
Слушане 0-30
Четене 0-30
Говорене 0-30
Писане 0-30
Общ брой точки 0-120
Общият резултат е сумата от резултата във всяка секция.

Оценяване в Говорните и Писмените отговори
Говорене
Отговорите във всички говорни части са дигитално записани и изпратени по интернет на ETS Scoring Network. Отговорите на всеки явяващ се се оценяват от най- малко трима проверяващи. В допълнение, някои от задачите се отчитат от двама проверяващи за да се провери надеждността на оценката. Отговора за всяка задача се оценява по скала от 0 до 4 в зависимост от критерия от страници 49-50. Средната оценка от шестте оценки се преработва по скала от 0-30 ( погледнете страница 59 за копие на таблицата от скалата на превръщане).
Проверяващите оценяват умението да се развие темата, предаването и употребата на езика на явяващите се.
За развитие на темата, проверяващите разглеждат дали авторът е писал относно темата и е включил информация, свързана с темата. Те разглеждат и дали авторът е успял ефективно да синтезира и обобщи темата информацията в интегрираните задачи. Проверяващите оценяват ако отговорът е ясен и плавен, и дали предаването е последователно в самия отговор за да има обща разбираемост. Накрая, проверяващите пресмятат обхвата и правилността на речника и граматиката на явяващия се.
Писане

Отговорите на всички писмени задачи се изпращат по интернет на ETS’s Online Scoring Network. Всяка задача се оценява от двама оценителя по скала 0-5. Ако двете оценки се различават с повече от 1 точка, трети оценител проверява отговора и разрешава оценката.
Общата сума от оценките по двете писмени задачи се обобщава по скала от 0-30.(погледни страница 59 за таблицата с копие от преобразуване на оценките).
Отговорът на интегралната писмена задача се оценява по качеството на писане(организация, правилна и точна употреба на граматика и богат речник) и завършеност и точност на съдържанието. Независимото писане на есе се оценява по цялостното качество на писане: развитие, организация и подходяща и точна употреба на граматика и богат речник.


Copyright Testove.com © 2002 - 2008